Smokey quartz - tumbled -  18 grams
Smokey quartz - tumbled -  18 grams
Smokey quartz - tumbled -  18 grams
Smokey quartz - tumbled -  18 grams
Smokey quartz - tumbled -  18 grams

Smokey quartz - tumbled - 18 grams